MijnSchoolfotograaf.be

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN

1. lnroepbaarheid

2. Reproduktierechten
1. Het gebruik van onze documenten is onderworpen aan de bepalingen van de wetten inzake de auteursrechten en de naburige rechten, en is strikt beperkt tot de omschrijving die gegeven is op onderhavig document.
Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling behouden wij de intellectuele eigendom op al onze werken.
Aangezien het  afstaan van een document niet het afstaan van de auteursrechten erover inhoudt en dat evenmin laat veronderstellen, is elke reproduktie, publikatie, tentoonstelling of andere vorm van gebruik alleen mogelijk met onze voorafgaande schriftelijke toestemming en de vermelding van onze naam. Negatieven, kontaktafdrukken, transparanten, schetsen, lay-out en dia's blijven onze eigendom.
Het gebruik van onze documenten gebeurt op de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Hij alleen is verantwoordelijk voor de nodige vergunningen met betrekking tot de personen en goederen die op deze documenten afgebeeld zijn, en voor de teksten en onderschriften die met het gebruik ervan gepaard gaan.
3. Onze documenten kunnen in geen geval en op geen enkele wijze zonder onze schriftelijke toestemming aan derden worden overgedragen. De klant zal verantwoordelijk geacht worden voor elke schending van dat verbod.
4. In geen enkel geval en op geen enkele wijze (reprografie, fotokopie, microfilm, videoprocédé of elektronische, digitale of analogische manipulatie, enz.) mag er een nieuw origineel of kopie van welke aard ook van de door ons geleverde documenten gemaakt worden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
5. De klant moet de morele rechten die aan onze werken verbonden zijn, respecteren.
De klant verbindt er zich zo toe de integriteit van onze werken te respecteren, en met name de kleuren trouw weer to geven en ze niet to verminken of te vervormen zonder onze voorafgaande toestemming.
Onze naam moet duidelijk en ondubbelzinnig ten opzichte van elke reproduktie vermeld worden. Bij gebrek behouden wij ons het recht voor om een schadevergoeding te eisen zoals voorzien in hot SOFAM-tarief. Bij elk gebruik dat niet door ons was toegestaan hebben wij eveneens automatisch recht op een minimale vergoeding gebaseerd op hot SOFAM-tarief.
6. De klant verbindt er zich formeel toe om ons binnen de 15 dagen na het drukken of verspreiden van de publikatie een bewijsexemplaar te bezorgen.

3. Bestelling
Wij verbinden ons ertoe de bepalingen van de bestelbon trouw  en naar best vermogen te respecteren.

4. Annulering
Wanneer een bestelling door een klant wordt geannuleerd of niet door ons wordt uitgevoerd, behalve in geval van overmacht, heeft de benadeelde partij recht op de overeengekomen vergoeding die in geen geval lager mag zijn dan 15 % van de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
5. Studies. voorontwerpen. proeven. levering op zicht
Al onze studies, ontwerpen, voorontwerpen en proeven (foto's, tekeningen, schetsen, modellen, teksten, video's enz...) die niet binnen de voorziene periode door een definitieve bestelling gevolgd worden, worden aan de klant gefactureerd tegen het overeengekomen uurtarief, verminderd met de gemaakte kosten. In dat geval is geen enkel gebruik, op welke manier dan ook, toegestaan.
Bij levering van visuele documenten op zicht verbindt de klant er zich toe om de documenten in perfecte staat terug te geven binnen 15 dagen vanaf de leveringsdatum. Indien deze termijn overschreden wordt, bedragen de verschuldigde bewaringsrechten vanaf deze datum 7,00euro per document en per week vertraging, tenzij andersluidend uitdrukkelijk beding. Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 1125,00euro per origineel document en van 250,00euro per duplicaat is verschuldigd bij beschadiging of verlies.

6. Aansprakelijkheid
De klant aanvaardt dat door technische beperkingen kleurafwijkingen mogelijk zijn. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling, heeft de levering plaats op ons adres. Do fotografische en grafische werken, evenals elk ander voorwerp, worden vervoerd op risico en ten laste van de klant, Deze is eveneens aansprakelijk voor de documenten die hem worden toevertrouwd en voor het gebruik ervan.
7. Leveringstermijnen
Indien er geen leveringstermijn overeengekomen is, verbinden wij ons ertoe om te leveren binnen een redelijke termijn die overeenstemt met de gebruiken van het beroep.
Indien de overeengekomen leveringstermijn uitsluitend door ons toedoen niet gerespecteerd wordt  en op voorwaarde dat de klant geen enkele wijziging heeft aangebracht aan de bepalingen van de bestelbon, verbinden wij ons ertoe om de overeengekomen prijs met 15 % te verminderen.
Indien de klant vraagt om de leveringstermijn te verkorten, behouden wij ons het recht voor om het oorspronkelijke bedrag van de bestelling met ten minste 50 % te verminderen.

8. Klachten

9. Betaling
Onze facturen moeten binnen de 15 dagen op ons adres betaald worden. Elke factuur die na deze termijn niet betaald is, wordt van rechtswege vermeerderd met een intrest van 10 % per jaar.
Wanneer de factuur onbetaald blijft 15 dagen na de aangetekende verzending van een ingebrekestelling, zal de schuld verhoogd worden met 12 % van het gefactureerde bedrag met een minimum van 400,00euro. Deze forfaitaire vergoeding staat los van de schadeloosstelling wegens schending van de auteursrechten en van de procedure- en gerechtskosten.

10. Sancties
De voorgaande bepalingen doen geen afbreuk aan de schadevergoedingen die volgons hot SOFAM-tarief verschuldigd zijn.
Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 200 % van het basisrecht berekend volgens hot SOFAM-tarief, met een minimum van 125,00euro, is verschuldigd bij gebruik zonder voorafgaande toestemming.
Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 100 % van het basisrecht berekend volgons hot SOFAM-tarief, met een minimum van 125,00euro. is verschuldigd bij gebruik zonder vermelding van de naam van de auteur en/of van zijn rechthebbende.
Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 300 % van het basisrecht berekend volgens hot SOFAM-tarief, met een minimum van 250,00euro. is verschuldigd bij gebruik met naamtekening met een andere naam dan deze van de werkelijke auteur en/of van zijn rechthebbende.

11. Territoriale bevoegdheid
In geval van betwisting is alleen de rechtban van Dendermonde bevoegd.
In geval van betwisting met een gebruiker in de zin van de wet van 14 juli 1991, zal de betwisting hoe dan ook voor de bevoegde rechter gebracht worden
krachtens artikel 624.1, 2 of 4 van het Gerechtelijk Wetboek.

Document SOFAM - Belgische Foto- en Filmpers - Nationale Vereniging voor Beroepsfotografen - Groupe de Ia Pyramide Europe